ประเภทการปฏิบัติงานของศูนย์บริการชาวต่างชาติ

ขอให้ท่านไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญของMAJUNG

การตรวจคนเข้าเมือง

 • ยกเลิกการไม่อนุญาตให้ต่อวีซ่า
 • ยกเลิกการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทวีซ่า
 • ว่าคดีความละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
 • ยกเลิกคำสั่งออกนอกประเทศโดยสมัครใจ
 • ยกเลิกคำสั่งออกนอกประเทศโดยบังคับ
 • ขอยกเลิกการควบคุมตัวชั่วคราว ฯลฯ

อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมของชาวต่างชาติ

 • อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน
 • อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปกลับที่ทำงาน
 • ว่าคดีความละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
 • การฆ่าตัวตายและโรคทางจิตเวช
 • การพิจารณาประกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม
 • การฟ้องร้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม

ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและการหย่าร้าง

 • การหย่าโดยการเจรจาหรือโดยคำตัดสินของศาล
 • การเรียกร้องการแบ่งสรรทรัพย์สินและเงินปลอบขวัญ
 • ขอยกเลิกการเปลี่ยนประเภทวีซ่าของชาวต่างชาติที่หยา่
 • ปัญหาสทิ ธกิ ารเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงดู
 • การรับมรดกทรัพย์สิน
 • การให้ความช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ

อุบัติเหตุการจราจร

 • การขับรถหลังดื่มสุรา
 • คดีอาญา (ผู้เสียหาย, ผู้ร้องทุกข์)
 • คดีอาญา (ผู้ก่อคดี)
 • การฉ้อโกงเกี่ยวกับประกัน
 • การเรียกร้องค่าเสียหาย
 • การยกเลิกคำสั่งระงับใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ

การลงทุนของชาวต่างชาติ (การลงทุนอสังหาริมทรัพย์)

 • การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
  (จัดสรรหมายเลขลงทะเบียนชาวต่างชาติหรือหมายเลขจด ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์)
 • บริการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบการย้ายถิ่นฐานของนักลงทุน
  (เขตที่อนุญาต: เชจู, พย็องชาง, ยอซู, เขตจุงกู อินชอน, เขตแฮอุนแด ปูซาน)

กฎหมายแรงงาน

 • การจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า
 • พฤติกรรมเแรงงานที่ไม่ชอบ เช่น ไล่ออกโดยไม่มีเหติุอันควร
 • ปัญหาเงินเดือนและเงินบำเหน็จบำนาญ
 • การก่อกวนการปฎิบัติหน้าที่ การรังแก
 • การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน
 • เงินทุนช่วยเหลือและการเคลมประกัน

ความช่วยทางกฎหมายอื่นๆ เช่น คดีแพ่ง คดีปกครอง ฯลฯ

ศูนย์บริการชาวต่างชาติ สำนักงานกฎหมายและทนายความมาจุง

ทนายความผู้มีประสบการณ์ทำงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง!

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมแก้ไขปัญหาให้ท่าน
 • ทนายความประธานกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์การทำงานกับแผนกการกระทำผิดกฎหมายและ แผนกผู้ลี้ภัย ศูนย์บริการด่านตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม
 • มีศูนย์บริการชาวต่างชาติของมาจุงที่ให้บริการคดีเกี่ยวกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
 • บริการว่าความให้ชาวต่างชาติโดยตรงด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สะสมจากการทำงานกับ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • การแก้ไขปัญหาคดีของชาวต่างชาติควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 • ประสบการณ์การจัดการดำเนินคดีความรวมกว่า 4,200คดี
 • ทนายความด้านสิทธิของชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากการทำงานกับสำนักงานด่าน ตรวจคนเข้าเมืองยินดีต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อชาวต่างชาติที่ถูกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

แนะนำบุคลากร

โปรดไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญของมาจุง

ทนายความประธานกรรมการบริษัท Yong-Jun Kim
ทนายความรองประธานกรรมการ Jun-Woo Byun
ทนายความรองประธานกรรมการ Min-Joon Jung
ทนายความรองประธานกรรมการ Wi-Jeong Kim
ทนายความหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย Sang-Hyun Park
ทนายความอาวุโส Ju-Hyung Kim
ทนายความอาวุโส Yo-Han Lee
ทนายความอาวุโส Eon-Young Park
ทนายความอาวุโส Kyu-Bo Kwon
수석변호사 오지혜
수석변호사 박정윤
ทนายความอาวุโส Jeong-Min Lee
ทนายความอาวุโส Ji-Na Hong
ทนายความอาวุโส Da-Som Yoon
ทนายความอาวุโส Ji-Young Lee
ทนายความอาวุโส Ho-Seok Seo
ทนายความ Je-Min Park
ทนายความ Jeong-min Jo
ทนายความ Eun-ki Oh
ทนายความ Suk-Haam Cheong
ทนายความ Ilsub Baek
ทนายความ Yeji Lee
ทนายความ Kim Chi Se
ทนายความ Seo Jingeun
ทนายความ Kim Hyungjin
แพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง Uk-Hee Yoon

เรายินดีให้บริการท่านอย่างจริงใจ

ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของมาจุง

เรายินดีให้บริการท่านอย่างจริงใจ

ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของมาจุง

ข้อมูลสถิติจากกระทรวงยุติธรรมเผยว่า ในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว เกาหลีใต้มีชาวต่างชาติพำนักอาศัยอยู่ ในประเทศรวมเกินกว่า 2 ล้านคนแล้ว ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 1ล้านคนภายในเวลาเพียง 9 ปี และนับเป็นร้อยละ 4 ของประชากรในเกาหลีใต้ทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าจำนวนชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะชาว จีนที่อยู่ในเกาหลีใต้(เช่น ชาวจีนเชื้อสายเกาหลี)นั้นมีจำนวนเกิน 1 ล้านคนแล้ว นอกจากนี้ยังมีปัญหาหลาก หลายรูปแบบเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่สำคัญตามมา เช่น ปัญหาการเลือกปฏิบัติและความแปลกแยกของ ครอบครัวหลากหลายทางวัฒนธรรมและแรงงานต่างชาติ ปัญหาผู้ลี้ภัย ปัญหาอาชญากรรมของชาวต่างชาติ ฯลฯ ในช่วงเวลาหลายปีที่ผมทำงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผมได้ทำคดีความของชาวต่างชาติมากมายที่ ประสบกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมเพราะขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและระบบกฎหมายของ เกาหลีใต้ หลายครั้งก็ได้เรียนรู้ว่ามีกรณีที่แม้แต่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานก็ถูกละเมิดอยู่ด้วย ครอบครัวหลาก หลายทางวัฒนธรรมและชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยระยะยาวในเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมเกาหลี และเป็นเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับเรา การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ถือว่าเป็น แนวทางปฏิบัติในระยะยาวที่เหมาะสมของการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

รับปรึกษาด้านกฎหมาย

ขอให้ท่านไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญของมาจุง

สมัครรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย

แนะนำวิธีรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์

 • หมายเลขโทรศัพท์หลัก02·3143·1158
 • ปรึกษาผ่านข้อความโทรศัพท์010·4394·1158
 • เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 18.30 น.

ปรึกษาภาษาเกาหลี

Kakaotalk ID
majungforeign

ที่ปรึกษาภาษาไทย

ไอดีFacebook
thailandmajung

สำนักงานใหญ่โซล(ควังฮวามุน)

ตำแหน่ง หมายเลข 406-408, 410-142 อาคาร Gwanghwamun Officia ชั้น4 92 แซอันมุน-โร เขตจุ
งกู โซล
วิธีเดินทางมา เดินจากสถานีควังฮวามุน ทางออกที่ 6 ประมาณ3นาที
เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ 8:30-19:00น.
โทรสอบถาม·นัดหมายเพื่อปรึกษาทนาย 02-3143-1158

สำนักงานแทจอน

ตำแหน่ง อาคารซัมซองแซงมย็อง ชั้น15 755 ถนนฮันบัทแด-โร เขตซอกู แทจอน
วิธีเดินทางมา อยู่หน้าทางออกที่4 สถานี Government Complex
เวลาทำการ 8:30-19:00น.
โทรสอบถาม·นัดหมายเพื่อปรึกษาทนาย 042-721-1158

สำนักงานปูซาน

ตำแหน่ง หมายเลข 206 อาคารAsti Busan 1201-1 โชรยางดง เขตดงกู ปูซาน
วิธีเดินทางมา เดินตามถนนจากสถานีปูซาน (สายคย็องบู) ทางออกที่ 5 ประมาณ 2 นาที
เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ 8:30-19:00น.
โทรสอบถาม·นัดหมายเพื่อปรึกษาทนาย 051-715-1158
ปรึกษาทางโทรศัพท์
ปรึกษาผ่านคาเคาท็อก
ปรึกษาทางออนไลน์